در باره ثبت اعتبارات عامه

about PCR

سکتور بانکی افغانستان مانند سایر بخش های اقتصادی، از تحولات دو دهۀ گذشته در امان نبوده است که خوشبختانه از سال 2001 به بعد، و همگام با تغییر نظام اقتصادی کشور به ” اقتصاد بازار” انکشافات جدیدی درعرصه های مختلف اقتصادی آغاز گردید که سکتور بانکی نیز مشمول این انکشافات بوده است.

ادامه مطلب

مؤثریت استفاده از سیستم ثبت اعتبارات عامه!

19 قوس 1397اخبار و نشرات

به ادامه گسترش استفاده از سیستم ثبت اعتبارات یوم 19/9/1397 جلسۀ درسالون کنفرانس اداراه ثبت اعتبارات عامه با اداره محترم صندوق انکشاف زراعت Agricultural Development Fund – ADF صورت گرفت. در ابتدا از طرف محترم داکتر سید عزیزالله سادات آمر عمومی ثبت اعتبارات عامه پیرامون .

Custom and revenue news

آمر عمومی ثبت اعتبارات عامه دافغانستان بانک با معین عواید و گمرکات دیدار نمود

18 قوس 1397اخبار و نشرات

کابل، 18 قوس 1397 – داکتر سید عزیز الله سادات آمر عمومی ثبت اعتبارات عامه دافغانستان بانک بعد از ظهر روز یکشنبه در معینیت عواید و گمرکات با محترم عبدالله رقیبی معین عواید و گمرکات پیرامون ایجاد هماهنگی میان اداره ثبت اعتبارات عامه و

 ورکشاپ آگاهی عامه  برنامه انکشافات اخیر سیستم های ثبت اعتبارات عامه

ورکشاپ آگاهی عامه برنامه انکشافات اخیر سیستم های ثبت اعتبارات عامه

22 میزان 1397اخبار و نشرات

22/07/1397هوتل انترکانتینتتال کابل، افغانستان :اداره ثبت اعتبارات عامه به ادامه تدویر ورکشاپ ها و سیمینارهای خویش جهت بلندبردن ظرفیت و آگاهی نهادها و موسسات مالی؛ ورکشاپی غرض آگاهی از انکشافات اخیر سیستم های ثبت اعتبارات عامه…

تدویر ورکشاپ آگاهی عامه در مورد سیستم های ثبت اعتبارات عامه و ثبت حقوق رهنی براموال منقول

تدویر ورکشاپ آگاهی عامه در مورد سیستم های ثبت اعتبارات عامه و ثبت حقوق رهنی بر اموال منقول

16 میزان 1397اخبار و نشرات

تاریخ 16/07/1397 تالارکنفرانس روم هوتل کابل استار: اداره ثبت اعتبارات عامه به ادامه تدویر ورکشاپ ها و سیمینارهای خویش جهت بلند بردن ظرفیت و آگاهی نهادها و موسسات مالی ، ورکشاپ یک روزه را…

بانک های تجارتی

ادامه مطلب

مؤسسات کوچک مالی

ادامه مطلب

قوانین و مقررات

ادامه مطلب

گزارش ها

ادامه مطلب