در باره ثبت اعتبارات عامه

about PCR

سکتور بانکی افغانستان مانند سایر بخش های اقتصادی، از تحولات دو دهۀ گذشته در امان نبوده است که خوشبختانه از سال 2001 به بعد، و همگام با تغییر نظام اقتصادی کشور به ” اقتصاد بازار” انکشافات جدیدی درعرصه های مختلف اقتصادی آغاز گردید که سکتور بانکی نیز مشمول این انکشافات بوده است.

ادامه مطلب
گزارش برنامه آگاهی عامه  آمریت عمومی ثبت اعتبارات عامه در موسسه تحصیلات عالی میوند

گزارش برنامه آگاهی عامه آمریت عمومی ثبت اعتبارات عامه در موسسه تحصیلات عالی میوند

28 قوس 1398اخبار و نشرات

تاریخ: 14 قوس 1398 محل: مرکز آموزشی موسسه تحصیلات عالی میوند- کابل اداره ثبت اعتبارات عامه به ادامه تدویر ورکشاپ ها و سیمینارهای آگاهی عامه خویش غرض بلند بردن سطح آگاهی عامه از سیستم های ثبت اعتبارات عامه و ثبت حقوق رهنی براموال منقول اینک برنامه آگاهی عامه یک روزه …

گزارش برنامه آگاهی عامه  آمریت عمومی ثبت اعتبارات عامه در پوهنتون کاتب

گزارش برنامه آگاهی عامه آمریت عمومی ثبت اعتبارات عامه در پوهنتون کاتب

28 قوس 1398اخبار و نشرات

اداره ثبت اعتبارات عامه به ادامه تدویر ورکشاپ ها و سیمینارهای آگاهی عامه خویش غرض بلند بردن سطح آگاهی عامه از سیستم های ثبت اعتبارات عامه و ثبت حقوق رهنی براموال منقول، برنامه آگاهی عامه یک روزه تحت عنوان(معرفی سیستم های ثبت اعتبارات عامه ) در پوهنتون کاتب …

گزارش ورکشاپ آگاهی عامه سیستم های ثبت اعتبارات عامه و ثبت حقوق رهنی براموال منقول

گزارش ورکشاپ آگاهی عامه سیستم های ثبت اعتبارات عامه و ثبت حقوق رهنی براموال منقول

28 قوس 1398اخبار و نشرات

اداره ثبت اعتبارات عامه به ادامه تدویر ورکشاپ ها و سیمینارهای خویش جهت بلندبردن میزان دسترسی به وجوه مالی ورکشاپی را غرض آگاهی از سیستم های ثبت اعتبارات عامه و ثبت حقوق رهنی براموال منقول برای زنان تجارت پیشه، تجار،صنعت کاران و مشتبثین خصوصی در ولایت زیبای بدخشان برگذار نمود…

گزارش برنامه آگاهی عامه  آمریت عمومی ثبت اعتبارات عامه در پوهنتون کاردان

گزارش برنامه آگاهی عامه آمریت عمومی ثبت اعتبارات عامه در پوهنتون کاردان

26 قوس 1398اخبار و نشرات

اداره ثبت اعتبارات عامه به ادامه تدویر ورکشاپ ها و سیمینارهای آگاهی عامه خویش غرض بلند بردن سطح آگاهی عامه از سیستم های ثبت اعتبارات عامه و ثبت حقوق رهنی براموال منقول، برنامه آگاهی عامه یک روزه تحت عنوان(معرفی سیستم های ثبت اعتبارات عامه ) در پوهنتون کاردان واقع در شهرکابل…

بانک های تجارتی

ادامه مطلب

مؤسسات کوچک مالی

ادامه مطلب

قوانین و مقررات

ادامه مطلب

گزارش ها

ادامه مطلب