تمویل کننده گان

مؤسسۀ حرکت

حرکت یک نهاد مستقل، غیر انتفاعی و غیر دولتی است که توسط افغانها به منظور بهبود محیط سرمایه گذاری و  تجارت در افغانستان ایجاد گردیده است. حرکت پروژه های را که از جانب سکتور خصوصی، دولت و جامعۀ مدنی غرض کاهش یا برداشتن موانع فرا راه سرمایه گذاری و تجارت به راه انداخته می شود، حمایت مالی می کند.

حرکت در سال ۱۳۸۷ شروع به فعالیت نمود و تاکنون سهم فعال را در عرصۀ اصلاحات در محیط سرمایه گذاری کشور در تشریک مساعی با شرکای کاری اش، بدوش داشته است. شایان ذکر است که رهبری و مدیریت فعالیت های حرکت توسط افغانها اداره میشود و اعضای این اداره با چالشها و موانع فرا راه سرمایه گذاری و تجارت کشور آشنایی و بلدیت کامل داشته و همواره تلاش می نمایند تا فرصت ها را شناسایی نموده و سهم فعال را به منظور ایجاد یک محیط مطلوب برای سرمایه گذاری های خصوصی فراهم سازند. ادارۀ حرکت کمک های تخنیکی و مالی را به دولت افغانستان، سکتور خصوصی و جامعه مدنی فراهم مینماید تا هر کدام در رفع و کاهش موانع موجود فرا راه محیط سرمایه گذاری و تجارت در کشور نقش کلیدی را ایفا نموده و در تشریک مساعی با همدیگر پروسۀ اصلاحات را تطبیق نمایند. حرکت به ادارات و نهاد های که بخاطر حل معضلات موجود فرا راه محیط سرمایه گذاری کشور نظریات مشخص داشته و بتوانند سهمی را به هدف تسهیل یک محیط رضایت بخش سرمایه گذاری و تجارت برعهده گیرند، کمک های بلاعوض را فراهم مینماید. به منظور معلومات بیشتر به ویب سایت www.harakat.af مراجعه نمائید.

 


ادارۀ مالی بین المللی (IFC)

مؤسسۀ مالی بین المللی یکی از اعضای گروپ بانک جهانی می باشد، این مؤسسه فراهم کنندۀ فرصت های کاری برای افراد نیازمند بوده و هدف آن بهبود سطح زندگی آنان می باشد. مؤسسۀ مالی بین المللی با حمایت از رُشد و انکشاف سکتور خصوصی، بسیج کردن دارایی های شخصی، ارائه خدمات مشورتی به منظور کاهش خطرات احتمالی در عرصۀ تجارت و فعالیت های تجارتی دولت ها، زمینۀ رُشد اقتصادی را در کشور های رو به انکشاف فراهم می سازد.

پروگرام مشوره دهی دسترسی به وجوه مالی موسسۀ مالی بین المللی نیرو بخش فضای تجارتی بوده و مؤلد محیط انکشاف اقتصادی می باشد. این اداره خدمات مشوره دهی را برای مؤسسات مالی در کشور های رو به انکشاف انجام داده و ادارات مالی دولتی را به منظور ایجاد زیربناهای قوی مالی به منظور دسترسی به وجوه مالی در این زمینه همکاری تخنیکی می نماید. اینگونه فعالیت های مؤسسۀ مالی بین المللی از طریق ایجاد دفاتر ثبت حقوق رهنی بر تضمینات اموال منقول، ثبت اعتبارات و اصلاحات قانونی که منجر به فعالیت های مؤثر نهاد های اجاره دهی، قرضه دهی در مقابل اموال منقول و بانکداری از طریق تیلیفون همراه را تقویت می بخشد، صورت میگیرد.

بخش پروگرام “قرضه دهی در مقابل اموال منقول” موسسۀ مالی بین المللی در حوزۀ آسیای میانه، افریقای شمالی (MENA) و روی دست گرفتن این برنامه با دافغانستان بانک به منظور گسترش قرضه دهی در مقابل اموال منقول در افغانستان می باشد. پروژۀ متذکره در راستای ایجاد بستر قانونی و مقرراتی، مساعد ساختن زمینۀ رُشد قرضه دهی در مقابل اموال منقول مُمد واقع گردیده است.

روی دست گرفتن این برنامه نیازمند مطالعات جامع و گستردۀ بود که توسط کارشناسان حقوقی مؤسسۀ مالی بین المللی صورت گرفت تا موانع قانونی و سایر محدودیت های بالقوه را در طرح پیش نویس قانون و بلند بردن سطح آگاهی عامه در خصوص اجراآت معاصر حقوقی به شمول مقررۀ ثبت حقوق رهنی تضمینات اموال منقول را شناسائی نمایند. این پروژه کمک نمود تا دفتر ثبت حقوق رهنی بر تضمینات اموال منقول مجهز با تکنالوژی معاصر در دافغانستان بانک ایجاد گردد.

برای معلومات بیشتر به این ویب سایت مراجعه نمائید: www.ifc.org

 


انجمن توسعه بین المللی

انجمن توسعه بین المللی بخشی از بانک جهانی است که هدف آن کمک به کشور های فقیر جهان میباشد . این انجمن درسال 1960 به منظور کاهش فقر از طریق اجرای قروض و کمک های بلاعوض برای پروگرام های حمائیوی جهت  رُشد اقتصادی، کاهش نابرابری و بهترساختن شرایط زندگی مردم ایجاد گردید.

انجمن توسعه بین المللی یکی از منابع بزرگ کمک کننده برای 82 کشور فقیر جهان بوده که از جمله 40 کشور آن مربوط قارۀ افریقا میباشد و یگانه منبع بزرگ تمویل کننده برای خدمات اجتماعی دراین کشور ها محسوب میگردد . عملیات مالی بانک انجمن توسعه بین المللی یک تغییر مثبت را در زنده گی 2.5 میلیارد مردم جهان به خصوص به کسانیکه عاید روزانه شان کمتر از 2 دالر در روز میباشد به وجود آورده است.

انجمن توسعۀ بین المللی به کشورهایی که دارای بیلانس تادیات مطلوبی هستند قروض دراز مدت میدهد. باز پرداحت بعضی از قروض این موسسه به پنجاه سال هم میرسد.