پیام ها

پیام دوکتور سید عزیزالله سادات آمر عمومی آمریت ثبت اعتبارات عامهDr. Sayed Azizullah Sadat

رشد و شگوفایی  اقتصادی هرکشور رابطه تنگاتنگ با رشد سکتورهای پولی و مالی کشور ها دارد و حمایت از این سکتورها همواره بدوش دولت ها بوده است.  دافغانستان بانک منحیث بانک مرکزی و حامی رونق اقتصادی و منحیث مسوول سیاست پولی کشور با حمایت و همکاری بانک جهانی و هماهنگ با کشورهای توسعه یافته اقدام به تهداب گذاری سکتوری نمود، تا بتواند با حمایت از سکتورهای مالی و ایجاد دامنه مساعد و مصوون غرض اعطای قروض دربخش های سرمایه گذاری های بزرگ و کوچک،  بازار سرمایه گذاری را رونق بهتر و مصوونتری بدهد.
بدین منظور اداره ثبت اعتبارات عامه پایه گذاری گردید. اداره ثبت اعتبارات عامه شامل دو سکتور حمایه وی متفاوت و متوازن است که اساس مصوون سازی سرمایه گذاری و اعطای اعتبارات را در کشور بنا نهاده است که عبارت اند از:  ثبت اعتبارات عامه و ثبت حقوق رهنی بر اموال منقول.
این اداره معلومات اعتباریی را جمع آوری و بطور الکترونیکی بدسترس عموم قرار میدهد که غرض رشد اقتصادی و اعتباری چه در مبحث اقتصاد ملی و چه در مبحث اقتصاد تصدی نیاز همگانی داشته باشد، که از جمله میتوان از معلومات اعتباری اشخاص انفرادی و شرکت های تجارتی در رابطه به سوابق بازپرداخت ها،  معلومات اعتباری،  ورشکستگی،  فیصله های محاکم تجارتی، و سایر گزارشات اعتباری نام برد. که سایر استفاده کننده گان بتوانند با روشنایی این اطلاعات در رابطه به موضوعات مالی شان تصامیم درست اتخاذ نمایند. همچنین این اداره با پایه گذاری سیستم ثبت حقوق رهنی براموال منقول، پایه و اساس انجام معاملات رهنی را بر اساس دارایی های منقول بنا نهاده تا بتوان دامنه اعطای قروض به موسسات ونهاد های مالی را انکشاف داد و پایه مصوون سازی سرمایه گذاری ها را در کشور تقویت بخشید.
تطبیق سیستم های اداره ثبت اعتبارات سهولیت های فراوانی را برای سکتورهای مالی کشور فراهم ساخته که ذیلا به نکاتی چند اشاره مینماییم.

 •     افزایش دسترسی به وجوه مالی
 •     استفاده از دارای های منقول منحیث تضمین غرض اخذ قروض کوچک و متوسط
 •     کوتاه سازی پروسه قرضه دهی وهزینه کمتر
 •     شناسایی اعتباری مقروضین و درخواست کننده گان قرضه
 •     ایجاد حق تقدم رهنی
 •     نشر حق تقدم رهنی بالای اموال منقول
 •     کاهش خطرات اعتباری، متنوع ساختن سبد قروض، مصوون سازی سرمایه گذاری در قروض و حمایت از سکتوربانکی کشور


اداره ثبت اعتبارات عامه در روشنایی قوانین و مقررات ذیل فعالیت می نماید:

 •     قانون بانکداری افغانستان
 •     قانون دافغانستان بانک
 •     قانون اسناد قابل معامله
 •     قانون رهن اموال منقول درمعاملات بانکی
 •     مقرره ثبت اطلاعیه ها ی رهنی بر اموال منقول
 •     مقرره گزارش دهی اعتبارات