پوښتنې او ځوابونه

 

  1. پر منقول مالونو د رهني حقونو د ثبتولو دفتر اساسي موخې څه دي؟

–          د هغو پورونو د زیاتولو لپارهد اعتباراتو د چمتو کوونکو تشویقول چې د منقول مالونو لخوا تضمین کیږي؛

–          د سوداګرۍ او پانګې اچونې پراختیا؛

–          د اعتباراتو په خوندیتوب کې د آسانتیا راوستل، او

–          د اړو کسانو لپاره له یوه واحد سیستم څخه د رهني حقونو د معلوماتو چمتو کول.

  1. د منقول مالونو تضمیناتو د ثبتولو سیستم څه ډول ځانګړنې لري؟

–          په معاصرې ټکنالوجۍ مجهز بشپړ برښنایي سیستم دی؛

–          د انټرنیټ له لارې ټولو ته د لاسرسۍ وړ دی؛

–          د بشپړ اتوماتیکې لټونې درلودونکیاو د اعتماد وړ دی؛

–          د ثبت لپاره هیڅ ډول رسمیاتو او د اداري پړاونو بشپړولو ته اړتیا نه لري؛

–          د ټولو اطلاعیو لپاره له واحد طرزالعمل څخه استفاده، او

–          په اتوماتیک ډول د فیس ورکړې سیستم.

  1. د رهني حقونو په سیستم کې څو ډوله رهني اطلاعیې ثبت کیږي؟

–          لومړنۍ اطلاعیه

–          اصلاحي اطلاعیه

–          تمدیدي اطلاعیه

–          فسخي اطلاعیه

–          اعتراضي اطلاعیه

  1. آیا د رهني حقونو د ثبتولو له سیستم څخه استفاده کول د فیس ورکړې ته اړتیا لري؟

–          د یوې رهني اطلاعیې (لومړنۍ، اصلاحي، تمدیدي او تصدیق شوې لټونې) د ثبت لپاره ۲۵۰ افغانۍ

–          د یوې اعتراضي اطلاعیې د ثبت لپاره ۵۰۰ افغانۍ

  1. په دې سیستم کې پر غیرمنقول مالونو رهني حقونه ثبت کیږي که نه؟

دغه سیستم یوازې پر منقول مالونو د رهني حقونو د اطلاعیو ثبتولو په موخه کارول کیږي.

  1. آیا د رهني حقونو د ثبتولو سیستم د پيرودونکو چوپړتیاوې لري که نه؟

هو، د دې ادارې د پيرودونکو چوپړتیاوې د تخنیکي چوپړتیاو او معلوماتو د چمتو کولو په موخه د پیرودونکو په چوپړ کې دي.