مالي کوچني بنسټونه

گڼهنومویب پاڼه
1 کمپنی مالی دهات افغانستان www.arfc.com.af
2 مؤسسه بین الملی (FINCA) www.finca.org
3 مؤسسه مالی آرزوی زندگی www.hfl-afghanistan.com
4 گروپ کوپراتیف مالی و سرمایه گذاری اسلامی ( آیفسی گروپ) www.iifcgroup.com
5 مؤسسه توسعۀ مالی متحد www.mutahid.org.af
6 مؤسسه بین الملی (OXUS) www.oxusnetwork.org
7 انجمن زنان افغانستان www.afghanistanwomencouncil.org
8 بنیاد آغا خان www.akdn.org
9 مؤسسه کمکهای اجتماعی انسانی www.ohw.org.af
10 مؤسسه بین الملی (CARE) افغانستان www.af.care.org
11 مؤسسه دست به دست افغانستان www.hihafghanistan.org
12 مؤسسه حمایت از زندگی www.shelter.org