سوالات و جوابات

1.      اهداف اساسی دفتر ثبت حقوق رهنی بر اموال منقول چی میباشد؟
–          تشویق فراهم کننده گان اعتبارات برای افزایش قرضه های که توسط اموال منقول تضمین میگردد؛
–          گسترش تجارت و سرمایه گذاری؛
–          ایجاد سهولت در مصؤنیت اعتبارات و
–          فراهم آوری معلومات حقوق رهنی از یک سیستم واحد برای نیازمندان.

2.      سیستم ثبت تضمینات اموال منقول دارای چه نوع  مشخصات می باشد؟
–          کاملاً یک سیستم الکترونیکی مجهز به تکنالوژی معاصر می باشد؛
–          از طریق انترنت برای همه قابل دسترس است؛
–          دارای جستجوی کاملاً اتوماتیک و قابل اعتماد  می باشد؛
–          هیچگونه رسمیات و طی مراحل اداری برای ثبت ضرورت ندارد؛
–          طرزالعمل واحد برای تمام اطلاعیه ها و
–          سیستم پرداخت فیس به طور اتوماتیک.

3.      چند نوع اطلاعیۀ رهنی در سیستم حقوق رهنی ثبت میگردد؟
–          اطلاعیۀ ابتدایی
–          اطلاعیۀ اصلاحی
–          اطلاعیۀ تمدیدی
–          اطلاعیۀ فسخی
–          اطلاعیۀ اعتراضی

4.      آیا استفاده از سیستم ثبت حقوق رهنی به پرداخت فیس ضرورت دارد؟
–          برای ثبت فی اطلاعیۀ رهنی ( ابتدایی، اصلاحی، تمدیدی و جستجوی تصدیق شده) مبلغ 250 افغانی
–          برای ثبت فی اطلاعیۀ اعتراضی مبلغ 500 افغانی

5.      حقوق رهنی بر اموال غیر منقول در این سیستم ثبت گردیده میتواند یا خیر؟
این سیستم صرف به منظور ثبت اطلاعیۀ های حقوق رهنی بر اموال منقول مورد استفاده قرار میگیرد.

6.      آیا سیستم ثبت حقوق رهنی دارای خدمات مشتریان می باشد و یا خیر؟
بلی خدمات مشتریان این اداره به منظور فراهم نمودن خدمات تخنیکی و معلومات در خدمت مشتریان قرار دارد.