مؤسسات کوچک مالی

شمارهنامویب سایت
1      کمپنی مالی دهات افغانستان      www.arfc.com.af
2      مؤسسه بین الملی (FINCA)      www.finca.org
3      مؤسسه مالی آرزوی زندگی      www.hfl-afghanistan.com
4      گروپ کوپراتیف مالی و سرمایه گذاری اسلامی ( آیفسی گروپ)      www.iifcgroup.com
5      مؤسسه توسعۀ مالی متحد      www.mutahid.org.af
6      مؤسسه بین الملی (OXUS)      www.oxusnetwork.org
7      انجمن زنان افغانستان      www.afghanistanwomencouncil.org
8      بنیاد آغا خان      www.akdn.org
9      مؤسسه کمکهای اجتماعی انسانی      www.ohw.org.af
10      مؤسسه بین الملی (CARE) افغانستان      www.af.care.org
11      مؤسسه دست به دست افغانستان      www.hihafghanistan.org
12      مؤسسه حمایت از زندگی      www.shelter.org