در باره ثبت اعتبارات عامه

سکتور بانکی افغانستان مانند سایر بخش های اقتصادی، از تحولات دو دهۀ گذشته در امان نبوده است که خوشبختانه از سال 2001 به بعد، و همگام با تغییر نظام اقتصادی کشور به ” اقتصاد بازار” انکشافات جدیدی درعرصه های مختلف اقتصادی آغاز گردید که سکتور بانکی نیز مشمول این انکشافات بوده است. دافغانستان بانک منحیث تنظیم کننده و نظارت کنندۀ سکتور بانکی در کشور، باوجود محدودیت منابع مالی با استفاده از امکانات دست داشته، همواره تلاش نموده  است تا به منظور ایجاد یک سیستم مالی معیاری و ستندرد اقدامات لازم را روی دست گیرد. بدین منظور، دافغانستان بانک قرارداد پروژۀ استحکام مالی را با بانک جهانی عقد نمود تا با استفاده از تسهیلات این پروژه، از خطرات احتمالی در سکتور بانکی جلوگیری نموده و در صورت بروز خطرات، آنرا  به حد اقل کاهش داده و یک سیستم مصؤن، مطمئن و قابل اعتماد بانکی را به مردم افغانستان ارائه نماید.اهداف انکشافی پروژۀ استحکام مالی:

1-     تقویت پروسۀ ظرفیت سازی دافغانستان بانک در بخش های نظارت بانکی، مالی و محاسبه، تفتیش داخلی و تنظیم منابع بشری

2-     توسعۀ زیربنا های مالی مانند ثبت اعتبارات عامه، ثبت حقوق رهنی بر اموال منقول، انستیتوت مالی و بانکداری افغانستان

ادارۀ ثبت اعتبارات عامه در ماه سپتمبر 2008 م تحت قرارداد پروژۀ استحکام مالی با بانک جهانی؛ در چوکات دافغانستان بانک ایجاد گردید. فعالیت های این اداره در برگیرندۀ سیستم های ثبت حقوق رهنی بر اموال منقول و ثبت اعتبارات عامه می باشد که از طرف بانک جهانی تمویل میگردد.

مؤسسات ثبت اعتبارات عامه در اکثر کشور ها در چوکات سکتور خصوصی فعالیت مینمایند و در تعدادی از کشور ها همچو ادارات در چوکات بانک های مرکزی فعالیت دارند. ادارۀ ثبت اعتبارات عامه در افغانستان؛ در چوکات دافغانستان بانک فعالیت نموده و جز نهاد دولتی (دافغانستان بانک) به شمار میرود.  این اداره صلاحیت های مربوطه را در روشنی قانون بانکداری و قانون دافغانستان بانک تنفیذ نموده و در پرتو صلاحیت های قانونی دافغانستان بانک عمل می نماید.

ادارۀ ثبت اعتبارات عامه دارای بخش های ذیل  می باشد:

  •     مدیریت ثبت اعتبارات عامه
  •     مدیریت ثبت حقوق رهنی
  •     مدیریت تکنالوژی معلوماتی
  •     مدیریت انکشاف تجارتی
  •     مشاوریت حقوقی
  •     مدیریت اداری


ماموریت و وظیفۀ اساسی این اداره  عبارت است از تهیۀ معلومات اعتباری معیاری و ستندرد مطابق نورم های بین المللی و اصول متعارف بانک داری جهت عرضۀ خدمات اعتباری مطلوب که رضایت جانبین را به وجه احسن بتواند فراهم سازد.