گزارش برنامه آگاهی عامه آمریت عمومی ثبت اعتبارات عامه در پوهنتون کاتب

28 قوس 1398

گزارش برنامه آگاهی عامه  آمریت عمومی ثبت اعتبارات عامه در پوهنتون کاتبتاریخ: 20 قوس 1398

محل: پوهنتون کاتب- کابل

اداره ثبت اعتبارات عامه به ادامه تدویر ورکشاپ ها و سیمینارهای آگاهی عامه خویش غرض بلند بردن سطح آگاهی عامه از سیستم های ثبت اعتبارات عامه و ثبت حقوق رهنی براموال منقول، برنامه آگاهی عامه یک روزه تحت عنوان(معرفی سیستم های ثبت اعتبارات عامه ) در پوهنتون کاتب واقع در شهرکابل برگذار نمود.

این ورگشاپ یک روزه که با تلاوت ایاتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید.

سپس محترم داکتر سیدعزیز (سادات) آمر عمومی آمریت ثبت اعتبارات عامه به معرفی سیستم های ثبت اعتبارات عامه و ثبت حقوق رهنی بر اموال منقول پرداخته از اهمیت و جایگاه سیستم های متذکره و نقش آنها در رشد تجارت و سرمایه گذاری،  تسریح روند اعطای قروض و صرفه جویی در وقت و هزینه اعطای قروض صحبت های همه جانبه نموده فرموند که اهداف این اداره  همانا ایجاد سهولت برای بانکها، موسسات مالی و سایرنهادهای قرضه دهنده جهت دسترسی به وجوه مالی غرض رشد و انکشاف تجارت میباشد ایشان اضافه نمودند که  قبل از ایجاد این سیستم ها، دسترسی به وجوه مالی برای اکثر نهاد ها توام با مشکلات بوده که با ایجاد این سیستم ها امکانات دسترسی به وجوه مالی افزایش یافته است.

متعاقبا محترم سعیدالله یوسفزی آمراعطای قروض عزیزی بانک از موثریت و کارایی بودن سیستم های ثبت اعتبارات عامه و تسریع روند قرضه دهی، موثریت و تسهیلات بوجوده امده توسط این سیستم ها صبحت نموده وهمچنان در رابطه به چگونگی اعطای قروض توسط عزیزی بانک معلومات ارایه نمودند و به تعقیب نماینده با صلاحیت بانک بین المللی افغانستان در مورد  سیستم های ثبت عتبارات عامه، تسهیلات بوجوده امده توسط این سیستم ها وچگونگی اجرای  قروض، شرایط اعطای قرضه ها، نوعیت قرضه ها به اشتراک کننده گان معلومات مختصر ارایه نمودند.

در پایان این برنامه به سوالات اشتراک کننده گان از جانب محترم داکتر سیدعزیز ( سادات) و نماینده گان محترم بانکهای تجارتی حاضردر برنامه پاسخ ارایه گردید و درخاتمه محترم داکتر سیدعزیز (سادات) ازجانب پوهنتون کاتب با اعطای لوح تقدیر از زحمات شان سپاسگذاری نموده  وبه همکاری های بیشتر تاکید ورزیده شد.