گزارش ورکشاپ آگاهی عامه سیستم های ثبت اعتبارات عامه و ثبت حقوق رهنی براموال منقول

28 قوس 1398

گزارش ورکشاپ آگاهی عامه سیستم های ثبت اعتبارات عامه و ثبت حقوق رهنی براموال منقول   هوتل قصرکوکچه، بدخشان

تاریخ اول/عقرب/1398

اداره ثبت اعتبارات عامه به ادامه تدویر ورکشاپ ها و سیمینارهای خویش جهت بلندبردن میزان دسترسی به وجوه مالی ورکشاپی را غرض آگاهی از سیستم های ثبت اعتبارات عامه و ثبت حقوق رهنی براموال منقول برای  زنان تجارت پیشه، تجار،صنعت کاران و مشتبثین خصوصی در ولایت زیبای بدخشان برگذار نمود.

این برنامه که با تلاوت روح افزایی آیاتی چند ازکلام الله مجید آغازگردید و اشتراک کننده گان به احترام سرود ملی کشور به پای ایستادند برای یک یوم در ولایت بدخشان برگذارگردید.

نخست از همه محترم خیرمحمد خیرخواه  مقام ولایت بدخشان  از تشریف آوری مهمانان  اظهار سپاس و قدردانی نموده وازکارکردها و دست آوردهای دافغانستان بانک (بانک مرکزی افغانستان) در راستای رشد اقتصادی کشور صحبت های همه جانبه نمودند و از تلاش های آمریت عمومی ثبت اعتبارات عامه غرض فراهم اوری تسهیلات سیستم های ثبت اعتبارات عامه و ثبت حقوق رهنی براموال منقول قدردانی نمودند.

 سپس  محترم داکتر سیدعزیز سادات آمرعمومی اداره ثبت اعتبارات عامه  به معرفی اداره ثبت اعتبارات عامه پرداخت و اظهارنمود که اهداف این اداره  همانا ایجاد سهولت برای بانکها، موسسات مالی و سایرنهادهای قرضه دهنده جهت دسترسی به وجوه مالی غرض رشد و انکشاف تجارت میباشد  وی فرمود: قبل از ایجاد این سیستم ها، دسترسی به وجوه مالی برای اکثر نهاد ها توام با مشکلات بوده که با ایجاد این سیستم ها امکانات دسترسی به وجوه مالی افزایش یافته است.  وی با اظهار اهداف اساسی این اداره خواست تا بادرنظرداشت برنامه آگاهی عامه  متشبثین خصوصی چون تجار و صنعتکاران وزنان تجارت پیشه از مزایای  این سیستم ها  غرض رشد اقتصاد و تجارت خویش مستفید گردند.

درادامه برنامه محترمان فیض الرحمان  ترینر و مسوول بخش اعتبارات عزیزی بانک ،نجیب الله مدیر نمایندگی بانک اسلامی افغانستان و انجینرفیض محمد مسوول FMFB از ایجاد تسهیلات بوجودامده توسط سیستم  ثبت اعتبارات عامه و سیستم ثبت حقوق رهنی براموال منقول و روی شرایط قرضه دهی بانک های مربوطه خویش صحبت های همه جانبه نمودند.

 درختم محفل به سوالات اشتراک کننده گان از جانب محترم داکترسیدعزیز سادات آمر عمومی ثبت اعتبارات عامه، محترم  انجینر فیض محمد مسوول FMFB ،محترم فیض الرحمان مسوول عزیز بانک ومحترم نجیب الله مدیر بانک اسلامی افغانستان  پاسخ  داده شده و ازاشتراک کننده گان اظهار سپاس و امتنان گردید.