نشست سه جانبه آمریت ثبت اعتبارات عامه با کمپنی های مخابراتی و اداره محترم تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اترا)

22 سرطان 1398

نشست سه جانبه آمریت ثبت اعتبارات عامه با کمپنی های مخابراتی  و اداره محترم تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اترا)20 سرطان 1398 – کابل:

 آمریت عمومی ثبت اعتبارات عامه دافغانستان بانک همواره در تلاش است تا از طریق توسعه و انکشاف سیستم ثبت اعتبارات عامه تسهیلات بیشتر را در زمینه دسترسی به وجوه مالی درکشور مهیا سازد. به همین منظور این اداره سعی دارد ادارات مرتبط را با درنظر داشت مزایا و مؤثریت این سیستم متقاعد نماید تا نقش مؤثری درنظام اقتصادی کشور ایفا نمایند.

هدف از جمع آوری معلومات اعتباری از بانک های تجارتی، موسسات مالی کوچک، دافغانستان برشنا شرکت، شرکت های مخابراتی و سایر ادارات مرتبط از یک طرف  میتواند افزایش دسترسی به وجوه مالی، شفافیت، سرعت عمل در اجراأت  و حمایت از افزایش عواید دولت را به بار بیاورد. از جانب دیگر این پروسه  افغانستان را کمک مینماید تا در رده بندی راپور سالانه Doing Business بانک جهانی درجایگاۀ مطلوبتری در بخش Getting Credit یا گرفتن اعتبار مالی قرار بگیرد.

استفاده از سیستم ثبت اعتبارات عامه توسط نهاد های ذکر شده گام موثری است در راستای پیشرفت و ترقی نظام بانکی و اقتصادی کشور. سیستم ثبت اعتبارات عامه که با مدرن ترین تکنالوژی مجهز می باشد میتواند بطور مستقیم و غیر مستقیم بالای اقتصاد کشور از طریق سرعت عمل در تصمیم گیری، شفافیت در امور کاری، کاهش مصارف عملیاتی، کاهش خطرات مالی، و شناسایی  اشخاص و افراد بربنیاد سوابق اعتباری در امور معاملات مالی تاثیر گذار باشد.

به همین منظور آمریت عمومی ثبت اعتبارات عامه  غرض تطبیق مرحله دوم سیستم ثبت اعتبارات عامه  خویش به تاریخ 20 سرطان 1398 نشست سه جانبه ای با کمپنی های مخابراتی و اداره تنظیم مخابرات افغانستان آترا برگزار نمود. در این نشست که  به ابتکار آمریت عمومی ثبت اعتبارات عامه برگزار گردید کمپنی های محترم مخابراتی ( افغان بیستم ، افغان تلکام ، اتصالات، ام تی ان، سلام تلکام) و اداره محترم اترا  اشتراک ورزیده بودند نخست از همه محترم عبدالناصر "سهاک" معاون و سرپرست آمریت عمومی ثبت اعتبارات درمورد سیستم های ثبت اعتبارات و اهمیت آن در عصر حاضر صحبت های همه جانبه ارایه نموده و در رابطه به نقش اداره ثبت اعتبارات درگرداوری معلومات اعتباری و چگونگی استفاده سیستم های ثبت اعتبارات توسط کمپنی های مخابراتی ، اهمیت و ارزش معلومات اعتباری مفصلا صحبت نمودند.  این نشست که تا بعد از ظهر ادامه داشت روی موضوعات حقوقی چگونه شریک ساختن معلومات اعتباری و موضوع تخنیکی چگونگی شریک ساختن معلومات در سیستم ثبت اعتبارات عامه بحث و تبادله نظر صورت گرفت و سپس  سوالات متعدد کمپنی های مخابراتی  از جانب محترم عبدالناصر"سهاک" معاون و سرپرست امریت عمومی ثبت اعتبارات عامه، مشاور حقوقی و کارمندان تنخیکی سیستم های ثبت اعبتارات پاسخ های همه جانبه ارایه گردید.

در اخیر این نشست قراربراین گردیده  تا موضوعات و مشکلات حقوقی شریک ساختن  معلومات اعتباری کمپنی های مخابراتی با سیستم ثبت اعتبارات عامه کشور رسما به آمریت محترم ثبت اعتبارات  بررسی گردیده و مشکلات حقوقی آن از طریق این آمریت رفع و آماده گی ها غرض اجرای این برنامه روی دست گرفته شود و کمپنی های مخابراتی هرچه زودتر آماده شریک ساختن معلومات با سیستم های ثبت اعتبارات گردند.