د عامه اعتباراتواو د منقولو مالونو د ثبت د سیستمونو دعامه پوهاوی ورکشاپ

20 کب 1396

Organization of Public Awareness Workshop in Kandaharد عامه پوهاوی ورکشاپونو په تداوم.

دعامه پوهاوی ورکشاپ د اعتباراتو د ثبت او د منقولومالونو د رهن ثبت سیستمونو ورکشاپ چه د نړیوال بانک په مرسته یوه ورځنی ورکشاپ د 1396 کال د میزان په 2 نیټه په لوی کندهار ولایت کی دایر شو.

ددی ورکشاپ گډون کوونکی د کوچنيو قرضو ورکونکی موسسات، صنعتگران، لاسی صنایعو خاوندان او د کندهار ښار سوداگر وه. په شروع د ورکشاپ کی محترم عبدالناصر :سهاک: دعامه اعتباراتو دآمریت مرستیال د دی سیستمونو موهم رول د افغانستان په اقتصاد کی پری رڼا واچوله چه څنګه ددی سیستمونوڅخه عامه خلک استفاده کولی شی او د ا دافغانستان په اقتصاد کی ځه موهم رول لری. بیا محمد نعیم اکبری دجنوبی زون له داسی ورکشاپونو موهم رول د تجارانو او صناعت کاروانو په اقتصاد مثبت تاثیراو دافغانستان په بانکداری باندی رڼا واچوله.

همچنان د کندهار د اقتصاد دپوهنخی ریس د افغانستان دبانک د قوانینو او د افغانستان د اقتصاد په مورد باندی رڼا واچوله. ورسته محترم عبدالناصر :سهاک: دعامه اعتباراتو مرستیال د دواړو سیستمونوپه مکمل ډول دافغانستان بانک دقانون او دعامه اعتباراتو دمقرارتو په مطابق په مکمل ډول تشریح کړو، وروسته له هغه ځخه د عامه عتباراتو کارمندان ددواړو سیستمونو عملی بڼه چرګنده کړه.

اوپه اخیر کی محترم عبدالناصر :سهاک : ټولو کډونوالو ته ته اویل چه دافغانستان بانک د مقراتو په اساس که چیری یوه افغانی هم قرضه ورکړل شوی وی باید دعامه اعتباراتو سیستم کی دی ثبت شی .

او په اخیر کی د عامه اعتباراتو ورکشاپ دلوی کندهارداقتصاد دپوهنخی دریس په ویناوواو دوعایه په ویلو سره پایی ته ورسیده.